شرکت مهرآوند تولید کننده لوله های پلی اتیلن، لوله آبیاری قطره ای و نوار تیپ پلاکدار

ایران ، خراسان رضوی، مشهد

خیابان چمران 9،ساختمان نشان طبقه همکف واحد 3 و 4

آزمایشگاه لوله پلی اتیلن اکرودیته

خدمات آزمایشگاهی لوله پلی اتیلن

آزمایشگاه اکرودیته لوله پلی اتیلن شرکت مهرآوند آماده همکاری با تمامی کارخانه های تولید کننده لوله های پلی اتیلن در ایران می باشد.

کلیه تست ها را براساس استانداردهای به روز شده 2-14427 و 7607 و 6775  و IGS -MPL-014-01(03)EN1555 انجام میدهیم:

 1. آزمون نرخ جریان مذاب  (Melt Flow Rate)
 2. آزمون کرنش در شکست مطابق استاندارد ISO6259-1,3
 3. آزمون بازگشت طولی مطابق استاندارد ISO017614 ا (longitudinal Reversion)
 4. آزمون پخش و پراکنش دوده مطابق استاندارد   ISO18553
 5. آزمون لهیدی به جای اسکوییز مطابق استاندار EN12106 ا ( Squeezeoff)
 6. آزمون فشار هیدروستاتیک مطابق استاندارد ISIRI12181-1,2 (دمای °80C°- 20C)
 7. آزمون تست ترکیدگی مطابق استاندارد ISIRI12181-1,2 ا (Burst)
 8. آزمون  پایداری حرارتی مطابق استاندارد ISIRI7186 ا (OIT)
 9.  آزمون دانسیته یا چگالی مطابق استاندارد INSO7090-1 ا (Density) 
 10. آزمون تعیین استحکام کششی از یک اتصال جوشی لب به لب مطابق استاندارد INSO17304
 11. آزمون ابعادی مطابق استاندار INSO2412 ا (Dimension)
 12. آزمون درصد دوده مطابق استاندارد ISO 6964 ا (Carbon Black content)
 13. آزمون رشد ترک ناشی از تنشهای محیطی مطابق استاندارد ISIRI8988 ا (ESCR)
 14. میزان مواد فرار مطابق استاندارد EN12099 ا (VOLATILE CONTENT) 
آزمایشگاه اکرودیته شرکت مهرآوند مشهد

1.آزمون نرخ جریان مذاب (Melt Flow Rate)

تابعی از وزن مولوکولی پلیمر می باشد، به طور مشخص مقدار گرم یک پلیمر در اثر فشار حاصل از وزنه مشخص در درجه حرارت معلوم از یک دای در مدت زمان 10 دقیقه عبور می نماید و براساس  gr⁄10 min  و براساس استاندار بر روی مواد اولیه و محصول هر دو انجام می شود.

2.آزمون کرنش در شکست مطابق استاندارد ISO6259-1,3

این آزمون مربوط به خواص مکانیکی محصول میباشد که نشان دهنده استحکام لوله در برابر تنش اعمال شده است، که هر قدر این کشیدی بیشتر باشد نشان دهنده عملکرد خوب محصول در شبکه عملیاتی می باشد.

3.آزمون بازگشت طولی مطابق استاندارد INSO17614 ا (longitudinal Reversion)

در این آزمون نمونه های به طول مشخص از لوله را برش داده درون آون در دمای مشخص که داری سیرکوله می باشد به مدت 1 ساعت قرار داده میشود بعد از سرد شدن تغییرات طول را اندازه گیری کرده بر طبق استاندار حداکثر تغییرات مجاز نباید بیشتر از 3 درصد باشد. این آزمون در حقیقت تغییرات طول لوله در اثر حرارت را نشان میدهد.

4.آزمون پخش و پراکنش دوده مطابق استاندارد   ISO18553

در این آزمون مقدار مشخص از نمونه از روی لوله برداشته شده در دمای 190 درجه سانتی گراد و زمان مشخص در آون قرار می گیرد و بعد در زیر میکروسکوپ 10*10 بررسی میشود که توزیع دوده در نمونه باید به صورت یکنواخت باشد.

5.آزمون لهیدی به جای اسکوییز مطابق استاندار EN12106 ا ( Squeezeoff)

 این تست در مورد لوله های گاز رسانی می باشد، زمانی که شبکه در حال تغییر می باشد جهت بسته شدن خط انتقال گاز استفاده می شود. در این آزمون نمونه در دمای صفر درجه فریز می شود و توسط دستگاه اسکوییز به مدت 1 ساعت اسکوییز میشود و در نهایت تحت آزمون هیدرواستاتیک 165 ساعته قرار می گیرد. لوله در این مدت نباید دچار ترکیدی یا تغییر شکل شود.

6.آزمون فشار هیدرواستاتیک مطابق استاندارد ISIRI12181-1,2 ا (HYDROSTATIC PRESSURE)

یکی از تست های بسیار مهم است که خواص فیزیکی و مکانیکی لوله های تولیدی را نشان میدهد. تست هیدرواستاتیک می باشد. در این آزمون نمونه لوله را بر اساس استاندار برش زده و کپ های مربوطه در 2 طرف لوله بسته میشود و در وان های آب سرد 20 درجه سانتی گراد به مدت 100 ساعت و یا 80 درجه سانتی گراد به مدت 165 ساعت و یا 80 درجه سانتی گرد به مدت 1000 ساعت تحت فشار داخلی ثابت قرار می گیرد. در این مدت لوله نباید دچار ترکیدگی ترک و یا تورم شود.

7.آزمون تست ترکیدگی مطابق استاندار ISIRI12181-1,2

در این آزمون نمونه های لوله در وان هیدرواستاتیک با دمای 23 درجه سانتی گراد تحت فشار داخلی قرار می گیرند که 3 برابر آن فشار بر نمونه  اعمال میشود، در زمان 60 الی 70 ثانیه باید ترکیدی ایجاد شود و این ترکیدی به صورت نوک قناری می باشد در این شرایط باید شکست عمود بر محور طولی لوله باشد. اگر این ترکیدی به صورت یک شکاف لوله باشد نمونه از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست.

8.آزمون  پایداری حرارتی مطابق استاندراد ISIRI7186  

این آزمون یک اندازه گیری کیفی از پایداری موارد تحت تاثیر اکسیژن می باشد. این آزمون بر روی مواد اولیه و محصول کاربرد دارد و در حقیقت شبیه سازی شده از جوشکاری لوله های در شبکه می باشد که باید پلی اتیلن بتواند در حضور اکسیژن بتواند با دمای 200 – 210  درجه سانتی گراد تحمل کرده و در مدت 20 دقیق تخریب نشود. دستگاه موجود در آزمایشگاه مهرآوند قابلیت انجام پایداری حرارتی و DSC به صورت رو بشی تفاضلی و واکنش اکسیداسیون آن تابعی از دما می باشد.

9.آزمون دانسیته یا چگالی مطابق استاندارINSO7090-1 (Density)

چگالی یا دانسیته بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب بیان میشود، چگالی مواد اولیه بر روی خواص مکانیکی محصول نهایی تاثیر می گذارد ، آزمون چگالی بر اساس روش غوطه وری با استفاده از ترازو چهار سه و سیالی که دانستیه آن مشخص است تعیین می گردد.

10.آزمون تعیین استحکام کششی از یک اتصال جوشی لب به لب مطابق استاندارد INSO17304

این آزمون، آزمون کیفی است براساس برشی که در استاندار گفته شده است بر روی نمونه تراش داده میشود، و طی یک سرعت ثابت در معرض تنش قرار می گیرد، حالت نقیصه و استحکام کششی به عنوان معیاری برای عرض یابی اتصال جوشی لب به لب استفاده میشود. این آزمون در دمای ° 23C±

11.آزمون ابعادی مطابق استاندار INSO2412 ا (Dimension)   

تعیین دقیق ضخامت و قطر لوله های پلی اتیلن با استفاده از کولیس و قطرسنج های کالبیره انجام میشود که تلرانس ضخامت و قطر براساس جداول استاندارد می باشد، پارامتری دیگری هم که در ابعاد مورد استفاده قرار می گیرد دو پهنی می باشد یا (OVALITY) که بخاطر تغییر شکل سطح مقطع لوله اتفاق می افتد که حد مجاز دو پهنی لوله ها در جداول استاندارد مشخص می باشد.

12.آزمون درصد دوده مطابق استاندارد ISO 6964 ا (Carbon Black content)

لوله های پلی اتیلن در برابر اشعه ماواربنفش خورشید به علت تخریب زنجیره های پلیمری مقاومتی ندارند لذا برای جلوگیری از تخریب لوله ها باید مقدار 2 تا 2.5 درصد دوده که به صورت یک پوشاننده بر روی زنجیره ها قرار می گیرد، استفاده شود. که توزیع این دوده باید به صورت مناسب باشد، برای این منظور مقداری از نمونه برداشته تا دمای 550 درجه سانتی گراد تحت اثر گاز نیتروژن خالص پیرولیز می شود تا درصد دوده در نمونه تعیین می گردد.

13.آزمون رشد ترک ناشی از تنشهای محیطی مطابق استاندارد ISIRI8988 ا (ESCR)

این تست فقط برای لوله (LDPE) انجام میشود که دو طرف لوله را خم داده و یک ساعت در دمای مشخص در محلول اگیپال که داری سورفکتانتهای قلیایی می باشد قرار می گیرد. بعد از این مدت نباید از قسمت خم دچار ترکچه های ریز شده باشد.

14.میزان مواد فرار مطابق استاندار EN12099 ا (VOLATILE CONTENT)

میزان مواد فرار برای موارد اولیه موارد آزمون می باشد اگر مقدار رطوبت 350ppm به بالا باشد از نظر کیفی بر روی لوله ایجاد سطح نامناسب می کند. که می توان برای از بین بردن این مشکل از خشک کن ها بر سر خطوط اکسترودرها استفاده کرد.